Deelraad MR

Belangrijke besluiten, over in de wet vastgelegde onderwerpen, legt de directeur ter instemming of advies voor aan de Deelraad van de MedezeggenschapsRaad (DMR). De deelraad is daarmee het medezeggenschapsorgaan van de Savornin Lohman. De DMR komt hiervoor vier tot zes keer per jaar bijeen en bestaat uit twee leerlingen, twee ouders en vier personeelsleden van de Savornin Lohman.

Deze ouder-, leerling- en personeelsgeleding hebben instemmingsrecht op besluiten over bepaalde onderwerpen die hun geleding aangaan. Ouders, leerlingen en medewerkers kunnen via de DMR veel invloed uitoefenen op het beleid van De Savornin Lohman. Zo worden bijvoorbeeld elk jaar de nieuwe plannen en de schoolkosten besproken, maar ook de overgangsnormen en het examenreglement.


MR CVO 't Gooi
Ouders, leerlingen en medewerkers kunnen via de Medezeggenschapsraad invloed uitoefenen op het beleid van de scholen binnen het CVO ’t Gooi. De Savornin Lohman is met het Comenius College, Hilfertsheem College en College de Opmaat onderdeel van CVO ’t Gooi. Sommige besluiten worden op CVO-niveau genomen, bijvoorbeeld over de vakantieregeling.

Binnen de Stichting CVO ’t Gooi is een gezamenlijke medezeggenschapsraad actief, die vier tot zes keer per jaar bijeen komt. Vanuit onze school hebben een ouder, een leerling en een personeelslid zitting in de MR van CVO ’t Gooi.