Leerlingenraad, Ouderraad, Personeelsraad.

Leerlingenraad
De leerlingenraad (LLR) organiseert activiteiten (feesten, Valentijnsactie etc.) en geeft de directie gevraagd en ongevraagd advies. De LLR bestaat uit zes tot acht leerlingen, verdeeld over de vier leerjaren. De raad komt iedere zes weken bij elkaar. De leerlingen brengen ook een advies uit aan de directeur over de eventuele benoeming van docenten in vaste dienst. De leerlingenraad heeft een docent als begeleider.

Ouderraad schooljaar 2018-2019
De ouderraad (OR) vertegenwoordigt de ouders van alle leerlingen van De Savornin Lohman. Zij heeft een brugfunctie in de communicatie tussen de ouders en de schoolleiding en is dan ook voor alle ouders bereikbaar. Daarnaast is het een denktank, die gevraagd en ongevraagd advies geeft aan de schoolleiding vanuit een positief-kritische houding. 

Omgekeerd is het een klankbordgroep voor de schoolleiding als het gaat om beleid en voorgenomen maatregelen. Er wordt in een constructieve sfeer samengewerkt en meegedacht met de schoolleiding om de school zo goed mogelijk onderwijs te laten bieden in een stimulerend leerklimaat. Daarnaast verleent de OR medewerking aan schoolactiviteiten. Thema’s die bijvoorbeeld besproken worden zijn o.a. “de gezonde school”, “pesten en cyberpesten”, “eigentijds onderwijsconcept”.

De ouderraad neemt geen beslissingen maar ondersteunt en adviseert. We hebben als OR geen medezeggenschap, dat heeft alleen de Deelraad medezeggenschapsraad (DMR). We hebben twee leden afgevaardigd in de DMR, daarin worden de besluiten genomen. De Deelraad bestaat uit leerlingen, ouders en medewerkers. 

Ouderraad schooljaar 2019-2020

Wilt u graag betrokken zijn bij de school en actief meedenken over school-ontwikkelingen en het onderwijs zelf? Kom dan in de Ouderraad!

In de Ouderraad praten we met de schoolleiding over onder andere de Mediatheek, Flexibel organiseren, SAV-code, Imago onderzoek, Tevredenheid. Verder zet de Ouderraad zich actief in voor het Niemand Buiten De Boot Fonds  wat ervoor zorgt dat alle leerlingen aan alle activiteiten op school mee kunnen doen.

 

U kunt ons bereiken via email: ouderraad-sav@savorninlohman.nl

Yvette Valkenburg (voorzitter)

Peter Van Ancum

Ilja Jansen

Hanne Patist

Sigrid Jongbloed

Tamara Born


 

Personeelsraad
De personeelsraad (PR) geeft de directie gevraagd en ongevraagd advies en bestaat uit vier personeelsleden, verdeeld over onderwijzend en ondersteunend personeel. De raad komt vijf keer bij elkaar met de directeur. De PR denkt mee over diverse plannen en ideeën en beslist mee over belangrijke zaken die alleen het personeel aangaan.