Onderwijsresultaten

Jaarlijks maken wij een overzicht van onze onderwijsresultaten. De leerlingenaantallen per leerjaar, het slagingspercentage en de percentages doorstroom naar havo en de voortijdig schoolverlaters zijn daarin belangrijke gegevens. Deze kunt u hier downloaden.

Onder de knoppen hiernaast vindt u nadere informatie over enkele aspecten van onze onderwijskwaliteit.