Regelingen en fonds

Indien ouders meerdere kinderen hebben op één van de scholen van CVO ’t Gooi, kunnen zij gebruik maken van onze kortingsregeling van 15% op de algemene schoolkosten. 

 

Stichting Leergeld

Zijn ouders niet in staat de schoolkosten te voldoen, dan kunnen zij via de maatschappelijk werker van de school informatie vinden over mogelijkheden tot ondersteuning door de gemeente en Stichting Leergeld (zie procesbeschrijving kwijtschelding). 

Schoolregelingen

Ouders/verzorgers die gebruik willen maken van de regeling voor gespreid betalen (betalingsregeling) of van de regeling voor gedeeltelijke of gehele kwijtschelding, nemen binnen twee weken na ontvangst van de nota contact op met mevrouw Van der Heijden van het secretariaat (tel: 035- 6240261) maar bij voorkeur per email: a.vanderheijden@savorninlohman.nl    

Niemand Buiten De Boot Fonds

De school heeft op initiatief van de ouderraad het fonds ‘Niemand Buiten De Boot’ opgericht,  zie daarvoor de brief NBDB-fonds. Met de bijdragen uit dit fonds kunnen wij ervoor zorgen dat alle leerlingen aan alle verplichte activiteiten mee kunnen doen, als de ouders de bijzondere schoolkosten niet op kunnen brengen en de gemeentelijke voorzieningen als Leergeld niet toereikend zijn. Uw bijdrage wordt zeer op prijs gesteld.

Uw gift/donatie kunt u storten op bankrekeningnummer IBAN NL82INGB0006854116 t.n.v. Servicebureau St. CVO ’t Gooi te Hilversum o.v.v. gift schoolkosten De Savornin Lohman.
CVO ’t Gooi is door de belastingdienstaangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften/donaties zijn daardoor (boven een bepaalde drempel) fiscaal aftrekbaar.