Missie Savornin Lohman


Onze missie is de leerling op te leiden tot een kansrijk en zelfverzekerd persoon die positief bijdraagt aan de groep, de school en de maatschappij.

Wij doen waar we goed in zijn en dat is het begeleiden van leerlingen. Op de Savornin Lohman krijgen de leerlingen echt persoonlijke aandacht. Met hard werken bereidt ons onderwijs de leerlingen succesvol voor op het mbo (niveau 4) of de havo.

Onze visie op onderwijs en leren

"Ontdek jouw talent op de Sav! Jij kiest je route, wij zijn je gids."
Deze uitspraak illustreert ons uitgangspunt dat we zoveel mogelijk uitgaan van de zelfregie van de leerling. Door coaching, instructie en zonodig bijsturing, stimuleren we de leerling in zijn of haar ontplooiing

Leren leren en coachen
Centraal in ons denken staat het leren van de leerling en zijn ontwikkeling tot volwassen persoon. De kunst is daarbij de leerling zoveel mogelijk de regisseur te laten zijn van zijn eigen leerproces. Docenten en ouders vervullen hierbij de rol van coach en gids. Dit ondersteunt de leerling, zodat deze verstandige keuzes leert maken, leert leren en zijn leven betekenis leert te geven. Kansrijk de  wereld in!

Programma
In ons gedegen vakonderwijs en bij de coaching laten we  leerlingen steeds meer zelf keuzes maken hoe, wanneer, met wie en in welke volgorde ze kunnen leren. Daarvoor zijn we ons programma aan het herontwerpen: in leerdoelen, leerlijnen en thema's. Met inzet van technologie leveren we steeds meer maatwerk om beter aan te sluiten op de leerbehoeftes van iedere leerling. We ontwikkelen zo een onderwijsprogramma met een solide basis (kerncurriculum) en ruimte voor verdieping (bijv. havo) en versnelling (bijv. topsport).

Blended learning
Wij variëren in de leermaterialen: de ene keer werken de leerlingen met boek en schrift, de andere keer digitaal of doen ze praktische samenwerkopdrachten. Voor dit ‘blended learning’ heeft elke leerling een eigen Chromebook of laptop en toegang tot onze online leerplatform Learnbeat. Dat de Sav ambitieus en toekomstgericht is, blijkt ook uit het virtuele onderwijs dat we, naast het leren in de klas, ontwikkelen. Zo kunnen leerlingen altijd en overal leren.

Ouders als educatief partner
Met de ouders van onze leerlingen bouwen wij graag een goede relatie op. We delen immers hetzelfde belang: het welzijn en de ontwikkeling van hun kind, onze leerling. Dat doen we vanuit de kracht van educatief partnerschap. Wij zien de relatie tussen leerling, ouders en coach/docent als een driehoek.


Maatschappelijk betrokken
De Sav werkt graag samen met maatschappelijke organisaties in de omgeving van de school. In ons goede-doelen-project vragen we bijvoorbeeld aandacht voor eenzame ouderen in de buurt. Wij willen graag van betekenis zijn voor de ander. Zo laten wij ons ook leiden door de christelijke waarde van betrokkenheid. Dat zien onze leerlingen terug in de lessen, zoals bij levensbeschouwing. Hierdoor begrijpen onze leerlingen meer van religie en maatschappelijke idealen. Dit leidt ertoe dat ze zelf kunnen kiezen waar ze in willen geloven en leren respecteren en accepteren waar een ander voor kiest.

Onze visie in schema:

Zelfregie      >>

Maatwerk      >>

 Ontplooiing

Leren leren
• zelfregulatie
• reflecteren
• plannen
• samenwerken       
Coachen
• minder uitleg
• meer feedback
• goede vragen
• hoge verwachtingen  
Programma

• thema’s en leerdoelen
• leerroutes: 
    1. basis, 
    2. verdieping en 
    3. versnelling

 Blended learning
• Boek, schrift en digitaal
• Learnbeat
• Chromebook
 Evalueren
• Cijfertoetsen
• Andere vormen: rubric, presentatie, reflecties
 Omgeving
• Driehoek school – leerling – ouders
• Rol ouders
• Buitenschoolse activiteiten