Dyslexie

De Savornin Lohman (Sav) zet zich in om het landelijk ingestelde Protocol Dyslexie te volgen. Het doel van dit protocol is een eenduidige en effectieve signalering en begeleiding van leerlingen met dyslexie. Onze Remedial Teachers (RT-docenten) zijn specialisten in het begeleiden van leerlingen met taalachterstand en dyslexie.

Screening
Alle leerlingen van de Sav worden in de brugklas gescreend op hun taalniveau. Aan de hand van dit onderzoek worden taalzwakke leerlingen in kaart gebracht. Uiteraard maken we hiernaast ook gebruik van de gegevens van de basisschool.
Leerlingen met een taalachterstand komen eventueel in aanmerking voor extra begeleiding. Na een vooraf vastgestelde periode wordt vervolgens gecontroleerd of er voldoende vooruitgang is geboekt. In een aantal gevallen kan er aanleiding zijn tot nader onderzoek.

Onderzoek
Er volgt dan eerst een vooronderzoek dyslexie op school. Op basis hiervan wordt in overleg met de ouders besloten of de leerling door een erkend psychologisch bureau getest dient te worden op dyslexie. De kosten voor dit externe onderzoek zijn voor rekening van de ouders. Het is belangrijk dat ouders zelf bij hun verzekeringsmaatschappij informeren of deze onderzoekskosten geheel of gedeeltelijk vergoed worden.

Dyslexieverklaring
Indien blijkt dat een leerling dyslectisch is, volgt er een officiële dyslexieverklaring en ontvangt de leerling van school een dyslexiekaart. Overigens, de leerlingen bij wie eerder, op de basisschool, dyslexie is vastgesteld, krijgen op basis van de officiële verklaring een dyslexiekaart. Op deze kaart staat aangegeven voor welke faciliteiten de leerling in aanmerking komt.
De RT-docent heeft regelmatig overleg met collega’s of er leerlingen zijn die gedurende het schooljaar uitvallen op taalgebied. Deze leerlingen krijgen zo nodig kortdurende begeleiding van de RT-docent.

Begeleiding
Elk schooljaar heeft de RT-docent twee gesprekken met de leerling met dyslexie, waarin er o.a. besproken wordt hoe de RT-docent de leerling extra ondersteuning kan bieden. Deze ondersteuning kan bijv. bestaan uit kortdurende remediale hulp, gericht op één specifiek aandachtsgebied. Daarnaast krijgt de leerling een training in het voorleesprogramma FireFly.

Dyslexie en examen
Uiteraard zijn er voor leerlingen met dyslexie die eindexamen doen op basis van de dyslexieverklaring extra faciliteiten beschikbaar zoals tijdverlenging en gebruik van het voorleesprogramma. De leerlingen die daarvoor in aanmerking komen krijgen in hun examenjaar een extra training in het werken hiermee.

Bij vragen
Als ouders vragen hebben met betrekking tot taalachterstand en dyslexie, neem dan per mail contact op met
mw. A. van der Heijden - a.vanderheijden@savorninlohman.nl
of mw. J. Janmaat - E j.janmaat@savorninlohman.nl.

Download hier het dyslexieprotocol.