Schoolkosten

Algemene schoolkosten en kosten werkweken/excursies e.a. activiteiten 2018-2019


Schoolkosten

De bekostiging van het voortgezet onderwijs gebeurt in principe door de overheid. Dit geldt zowel voor de personele als voor de materiële kosten. De vergoeding voor de materiële kosten (gebouw, inventaris etc.) is echter niet voldoende om de werkelijke kosten te dekken. Objectief onderzoek, uitgevoerd in opdracht van de overheid, heeft dit aangetoond. Alle scholen voor voortgezet onderwijs in Nederland zijn afhankelijk van aanvullende gelden, ook het Comenius College.


Onmisbaar

In feite ontwikkelt de school veel meer activiteiten dan door de overheid worden vergoed. Dat is belangrijk voor de kwaliteit van ons onderwijs en onze begeleiding. Daarom vragen wij van u een bijdrage voor algemene schoolkosten. Dit is volgens de wet een vrijwillige bijdrage maar voor de school is de bijdrage in de praktijk onmisbaar.


Kosten algemeen

Door zorgvuldig financieel beleid heeft de school de bijdrage voor algemene schoolkosten al jaren beperkt weten te houden. In overleg met de oudergeleding in de Schoolraad is bepaald dat de bijdrage voor de algemene kosten jaarlijks wordt geïndexeerd. Vanwege de zeer geringe stijging van de inflatie zal deze indexering ook dit jaar echter niet worden toegepast en blijft de bijdrage gelijk aan die van de voorgaande jaren: € 120,00. Bij meerdere kinderen op het Comenius College of één van de andere scholen van CVO ‘t Gooi geldt een kortingsregeling van 15% op de algemene schoolkosten. Indien van toepassing, kunt u dit zelf op de algemene schoolkosten in mindering brengen.

In voorkomende gevallen is het mogelijk de nota voor de algemene kosten te betalen in twee, drie of vier termijnen. Ouders kunnen hiervoor contact opnemen met de financiële administratie van de school (financien@cvogooi.nl). 

Het betalen van de bijdrage voor de algemene schoolkosten en voor facultatieve activiteiten is vrijwillig. Als ouders de bijdrage voor de algemene onderwijskosten niet betalen, kan de school er wel toe besluiten om een ouder of een leerling uit te sluiten van voorzieningen/activiteiten die uit deze bijdrage betaald worden, zoals het gebruik van Magister door ouders/verzorgers of het examenboek dat aan de geslaagde leerlingen wordt uitgereikt. Wij hopen van harte dat deze situatie zich niet zal voordoen


Verantwoording

Voor de besteding van de algemene schoolkosten wordt jaarlijks instemming gevraagd aan de oudergeleding van de schoolraad. Na afloop van elk jaar wordt verantwoording afgelegd aan de schoolraad over de besteding van deze gelden.


Kosten per leerjaar

Naast de algemene schoolkosten worden er ook kosten gemaakt voor introductiedagen, werkweken, excursies, enzovoort. Een overzicht van deze kosten is opgenomen op de website.
Een bijdrage van de ouders is voor deze kosten niet verplicht maar als ouders deze niet betalen kan het ertoe leiden dat een leerling niet aan deze activiteiten kan deelnemen en een alternatief programma moet volgen. In het geval ouders hun kind niet aan een bepaalde activiteit willen laten deelnemen of een bijdrage hieraan niet willen betalen, zijn zij verplicht dit vooraf te vermelden. Wanneer ouders dit niet tijdig melden en een leerling wel gebruik maakt van de betreffende voorzieningen/activiteiten, geldt er ook een betalingsplicht. In het geval dat een ouder hierbij zonder geldige reden in gebreke blijft, kan een incassobureau worden ingeschakeld.

Ouders die niet in staat zijn de schoolkosten te voldoen, kunnen op de website van CVO ’t Gooi informatie vinden over mogelijkheden tot ondersteuning door de gemeente en de Stichting Leergeld.


Verhindering

Als een leerling door ziekte of onvoorziene omstandigheden op het laatste moment verhinderd is om deel te nemen aan een activiteit, kunnen de kosten voor die activiteit worden gecrediteerd na aftrek van de vaste kosten. Wij adviseren u om voor jaren waarin kostbare werkweken zijn geprogrammeerd, zelf een annuleringsverzekering te sluiten.


Eigen bijdrage Topsporttalentleerlingen (LOOT)

Als uw kind gebruik maakt van de LOOT-status, vraagt de school naast de algemene schoolkosten een jaarlijkse eigen bijdrage van € 150,00 voor de topsportfaciliteiten. Hiervan wordt een gedeelte van de kosten voor de extra begeleiding en de speciale faciliteiten betaald.


Overzicht schoolkosten schooljaar 2018-2019

Toelichting op de algemene schoolkosten


Het Kindpakket: bedoeld voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen


Comenius College | Bisonlaan 1 1217 GH Hilversum | tel: 035 - 621 57 51 | fax: 035 - 624 85 61 | info@comeniusnet.nl ontwerp en realisatie SchoolMaster BV