Klachten

Wij gaan ervan uit dat iedereen die bij één van de scholen betrokken is, zich ervoor inzet dat de zaken op school goed verlopen en dat er met respect met anderen omgegaan wordt. Desondanks kan het voorkomen dat er iets gebeurt waarvan u denkt: “Dat hoort niet, dat mag niet gebeuren.” Aarzelt u dan niet om contact te zoeken.

Onderstaande stappen geven u een handreiking hoe u in de meeste gevallen kunt handelen.

 1. Neem contact op met het personeelslid dat het meest direct betrokken is; in de meeste gevallen zal dit de docent zijn. Als u dit om welke reden dan ook liever niet doet, dan kunt u ook contact opnemen met bijvoorbeeld de mentor of met de interne contactpersoon. Deze stelt zo nodig een onderzoek in.
 2. Wacht niet te lang met het zoeken van dit contact; hoe eerder, des te beter.
 3. Maak op zo kort mogelijke termijn een afspraak.
 4. Geef duidelijk aan wat het probleem is; beperk u tot de hoofdzaken van het probleem.
 5. U bent een gelijkwaardige gesprekspartner van de docent, maar er is wel verschil: hij is deskundig op onderwijsgebied, u bent deskundig op het gebied van opvoeding van uw kind.
 6. Concentreer u niet alleen op het probleem, maar denk ook aan mogelijke oplossingen. Dit kan het gesprek in de goede richting sturen.
 7. Als u er met de docent niet uitkomt, neem dan contact op met de afdelingsleider/teamleider. Deze stelt zo nodig een onderzoek in.
 8. Leidt ook dat niet tot een bevredigende oplossing, dan kunt u zich wenden tot de directie van school. Deze stelt zo nodig een onderzoek in.
 9. Indien u het oneens bent met de handelwijze van de schooldirectie, dan kunt u de kwestie voorleggen aan de directeur bestuurder van CVO ’t Gooi, de hoogste beroepsinstantie binnen de school. Deze stelt zo nodig een onderzoek in.
 10. Over een besluit of uitspraak van de directeur bestuurder kunt u een klacht indienen bij een Landelijke Klachtencommissie van de GCBO (Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs). CVO 't Gooi is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie voor christelijk onderwijs. De naw-gegevens vindt u in de rechterkolom. Uw klacht kan leiden tot een advies van de Klachtencommissie van de school om bepaalde dingen te verbeteren of anders aan te pakken. Een exemplaar van de procedure kunt u aanvragen bij het Centraal Bureau of hier downloaden. 

Tijdpad bij klachtafhandeling/verzoek om contact zowel op het niveau van docent/mentor, afdelingsleider/teamleider, schooldirectie, algemene directie (stappen 1, 7 ,8 en 9).

 1. De school reageert binnen twee schooldagen op een verzoek om contact/ontvangst van een klacht.
 2. Als er vervolgens een afspraak wordt gepland, vindt die binnen een termijn van één schoolweek plaats.
 3. Als er vervolgens nader onderzoek nodig is, vindt dat in principe binnen één schoolweek plaats. Bij complexere zaken kan deze termijn door de onderzoeker met een week verlengd worden.

Voor meer informatie of voor advies over te ondernemen stappen kunt u ook  terecht bij de interne contactpersonen. In ernstige gevallen, bijvoorbeeld bij klachten betreffende seksueel  misbruik, seksuele intimidatie, lichamelijk of geestelijk geweld kunt u zich - indien gewenst - rechtstreeks wenden tot de externe vertrouwenspersonen of tot de vertrouwensinspecteur.

Protocol bij maatregel als gevolg onregelmatigheid eindexamen

(t.b.v. ouders en leerlingen)

Als een examenkandidaat zich ten aanzien van enig deel van het eindexamen of ten aanzien van een aanspraak op vrijstellingen aan enige onregelmatigheid schuldig maakt of heeft gemaakt, of zonder geldige reden afwezig is, kan de directeur maatregelen nemen.

De kandidaat kan tegen een beslissing van een directeur in beroep gaan bij de door het bevoegd gezag van de school in te stellen commissie van beroep

(artikel 5, Eindexamenbesluit vwo-havo-mavo-vbo). Deze commissie van beroep bestaat uit de directeur-bestuurder.

1.    De medewerker die een onregelmatigheid constateert maakt hiervan een verslag en verzamelt bewijsmateriaal (namen/verklaringen getuigen, kopie examen etc.)

2.    De leerling en, indien hij nog geen 18 jaar is, ook diens ouders(s)/verzorger(s),  wordt (worden) binnen vijf schooldagen na de melding van de onregelmatigheid gehoord door de vestigingsdirecteur/-rector.

3.    De directeur neemt nadat hij de leerling heeft gehoord binnen drie schooldagen een maatregel en stelt de kandidaat binnen 24 uur na het nemen van het besluit zo mogelijk mondeling en in ieder geval schriftelijk op de hoogte. Een afschrift gaat naar de inspectie en de ouders / verzorgers.

4.    Deze maatregel kan zijn:

a.    het toekennen van het cijfer 1 voor een toets van het schoolexamen of het centraal examen.

b.    het ontzeggen van de deelname of de verdere deelname aan een of meer toetsen van het schoolexamen of het centraal examen.

c.     het ongeldig verklaren van een of meer toetsen van het reeds afgelegde deel van het schoolexamen of centraal examen.

d.    het bepalen dat het diploma en de cijferlijst slechts kunnen worden uitgereikt na een hernieuwd examen in de door de directeur aan te wijzen onderdelen.

Afhankelijk van de aard van de onregelmatigheid kan ook gekozen worden voor een combinatie van bovenstaande maatregelen.

5.    Binnen drie dagen nadat de maatregel bekend is gemaakt, kan de leerling of diens ouder(s)/verzorger(s) schriftelijk beroep instellen bij de commissie van beroep.

6.    De commissie van beroep bestaat uit twee personen, waaronder de directeur-bestuurder.

7.    Het adres van de Commissie van Beroep is:

Commissie van Beroep onregelmatigheden examens

Postbus 153

1200 AD Hilversum

8.    De commissie van beroep krijgt het dossier met daarin

a.    de schriftelijke verklaring van de medewerker die de onregelmatigheid heeft geconstateerd, aangevuld met overig bewijsmateriaal.

b.    de maatregel van de directeur.

c.     de brief die naar de inspectie en naar de ouders / verzorgers is gegaan.

9.    Binnen zes schooldagen stelt de commissie van beroep de leerling en de ouder(s)/verzorger(s) in de gelegenheid om gehoord te worden en hoort de commissie de betrokken vestigingsdirecteur/-rector en eventueel de betrokken medewerker.

10. De commissie beslist vervolgens binnen twee weken. De commissie kan de termijn met maximaal twee weken verlengen als zij hiervoor goede redenen aangeeft.

11. De commissie stelt bij haar beslissing zo nodig vast op welke manier de kandidaat alsnog in de gelegenheid wordt gesteld het examen helemaal of gedeeltelijk af te leggen.

12. De commissie deelt haar beslissing binnen drie schooldagen na de beslissing schriftelijk mee aan de kandidaat en diens ouders / verzorgers en stuurt een afschrift van de brief naar de inspectie.
Belangrijke namen en adressen:

Vertrouwensinspecteur:
Voor klachten en meldingen betreffende seksuele intimidatie, seksueel misbruik en ernstig psychisch of fysiek geweld in het onderwijs kan ook direct contact opgenomen worden met de vertrouwensinspecteur. Deze is te bereiken via het algemene nummer van het meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900 – 111 31 11 (lokaal tarief).


Externe vertrouwenspersonen

Mw. mr. C.A. Winnubst
06-28 139 530
info@carolijnwinnubst.nl
www.carolijnwinnubst.nl

Dhr. drs. F.M.M.I. Kerremans
06- 53 961 520
kerremans@upcmail.nl

Landelijke klachtencommissie christelijk onderwijs
Mw. mr. A.C. Grollers, algemeen secretaris
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
Tel.: 070-386 16 97
info@gcbo.nl
www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl

Inspectie van het onderwijs:
info@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl
Vragen over onderwijs: 0800-8051 (gratis)


Voor de volgende zaken bestaan aparte bezwaar- en beroepsprocedures:
1. Weigering toelating of definitieve verwijdering van een leerling: zie inrichtingsbesluit W.V.O., artikel 15*.
2. Klachten en onregelmatigheden betreffende het schoolexamen en centraal examen: zie het examenreglement dat elke examenleerling uitgereikt krijgt. 
 

* Artikel 15 Beslistermijn bij bezwaar
1. De besluiten tot weigering van de toelating van een kandidaat-leerling of tot definitieve verwijdering van een leerling worden schriftelijk en met opgave van redenen aan de leerling en, indien deze nog niet de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt, ook aan diens ouders, voogden of verzorgers, bekendgemaakt, waarbij tevens de inhoud van het tweede lid wordt vermeld.
2. Binnen zes weken na de bekendmaking kunnen belanghebbenden bezwaar maken bij het bevoegd gezag.
3. Het bevoegd gezag beslist in overeenstemming met artikel 27 van de wet binnen vier weken na ontvangst van het bezwaarschrift, doch niet eerder dan nadat de kandidaat-leerling, onderscheidenlijk de leerling en, indien deze nog niet de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt, ook diens ouders, voogden of verzorgers, in de gelegenheid is, onderscheidenlijk zijn gesteld, te worden gehoord en kennis heeft onderscheidenlijk hebben kunnen nemen van de op die besluiten betrekking hebbende adviezen of rapporten.
4. Het bevoegd gezag kan de desbetreffende leerling, gedurende de behandeling van het bezwaar tegen een besluit tot definitieve verwijdering de toegang tot de school ontzeggen.

Er is een fout opgetreden. Fout: is op dit moment niet beschikbaar.
Er is een fout opgetreden. Fout: is op dit moment niet beschikbaar.
Belangrijke namen en adressen
Externe vertrouwenspersonen

Mw. mr. C.A. Winnubst
06-28 139 530
info@carolijnwinnubst.nl
www.carolijnwinnubst.nl

Dhr. drs. F.M.M.I. Kerremans
06- 53 961 520
kerremans@upcmail.nl

Landelijke klachtencommissie christelijk onderwijs
Mw. mr. A.C. Grollers,
algemeen secretaris
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
Tel.: 070-386 16 97
info@gcbo.nl
www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl

Inspectie van het onderwijs:
info@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl
Vragen over onderwijs: 0800-8051 (gratis)
CVO 't Gooi | Postbus 153 | 1200 AD Hilversum | tel: 035 - 621 65 17 | fax: 035 - 624 85 61 | cb@cvogooi.nl ontwerp en realisatie SchoolMaster BV